Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข่าวประชาสัมพันธ์

………………

               ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนภูผาภักดี) โดย นางคล้องพร สุภาไชยกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นอนุบาล ๑ อนุบาล ๒ ณ บริเวณหน้าห้องอนุบาลฯ      ตั้งแต่วันที่จันทร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัครดังนี้

            ๑. สำเนาสูติบัตร    จำนวน ๒ ชุด

                    ๒. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน ๒ ชุด

                    ๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง   จำนวน   ๒  ชุด

               เทศบาลฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่และผู้ปกครอง ได้รับทราบหรือสอบถามรายละเอียด   เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๓๕๑ ๑๑๗๘

 

………………