Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ควบคุมการดำเนินการปฏิบัติงานส่วนการโยธา งานแผนงานด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามการควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ นำ้มันเชื้อเพลิง การกำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนำ้เสียให้ถูกหลักสุขาภิบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

             โดยแบ่งส่วนราชการภายในเป็น ๑ ฝ่าย กับ ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง
             ๓. ส่วนการโยธา
ซึ่งในฝ่ายและแต่ละส่วน รับผิดชอบดำเนินการต่างๆ ดังนี้
             ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ
                 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                 1138515639 งานสารบรรณ
                 1138515639 งานรับเรื่องราวขออนุญาต ออกใบอนุญาต และคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
                 1138515639 งานรับเรื่องราวร้องเรียนและร้องทุกข์
                 1138515639 งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                 1138515639 งานควบคุม จัดทำทะเบียนวัสดุอุปกรณ์ พัสดุ ครุภัณฑ์
                 1138515639 งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                 1138515639 งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมผู้บริหารและพนักงานเทศบาล
                 1138515639 งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                 1138515639 งานด้านการบริหารงานบุคคล
                 1138515639 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                 1138515639 งานสวัสดิการ
                 1138515639 งานควบคุมและจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลและงบประมาณในความรับผิดชอบ
                 1138515639 งานจัดทำคำสั่ง ประกาศ
                 1138515639 งานจัดเก็บรายได้
                 1138515639 งานการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
                 1138515639 งานการเงินและบัญชี
                 1138515639 งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
                 1138515639 งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
                 1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

             ๒. ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพกับสภาวะการขยายความเจริญเติบโตของเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                ๒.๑ ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานควบคุมอาคารและงานผังเมือง
                    ๒.๑.๑ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานออกแบบคำนวณด้านวิศกรรม สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานออกแบบรายการ รายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    1138515756 งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม งานถนนและสะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๒ งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานตรวจสอบออกแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรม กฎหมายของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานออกรายการทางสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานวิเคราะห์ วิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานประมาณราคาก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ของอาคารต่างๆ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
                    1138515697 งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
                    1138515697 งานบริการแบบแปลนก่อสร้างอาคารให้แก่ประชาชน
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๓ งานควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    1138515662 งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต
                    1138515662 งานตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    1138515662 งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
                    1138515662 งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
                    1138515662 งานตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ พ.ร.บ.วิชาวิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.๒๕๐๘ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
                    1138515662 งานอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๒.๑.๔ งานผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์
                    1138515639 งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ
                    1138515639 งานตรวจสอบโครงพัฒนาผังเมือง
                    1138515639 งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
                    1138515639 งานจัดทำผังเมืองรวม
                    1138515639 งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
                    1138515639 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
                    1138515639 งานสำรวจรวบรวมข้อมูลผังเมือง
                    1138515639 งานให้คำปรึกษาด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม
                    1138515639 งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
                    1138515639 งานแผนที่ภาษี
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             ๓. ส่วนการโยธา มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล
                 ๓.๑ ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะและงานสวนสาธารณะ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานวิศวกรรมจราจร
                    ๓.๑.๑ งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานด้านการก่อสร้างถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่นๆ ฯลฯ
                    1138515756 งานซ่อมบำรุงรักษา ถนน เขื่อน ทางเท้า และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    1138515756 งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
                    1138515756 งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
                    1138515756 งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา
                    1138515756 งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๒ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ป้ายถนน ป้ายบอกทาง และสิ่งติดตั้งอื่นๆ
                    1138515697 งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ
                    1138515697 งานควบคุมดูแลสถานที่
                    1138515697 งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
                    1138515697 งานไฟฟ้าสาธารณะ
                    1138515697 งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    1138515697 งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    1138515697 งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าในเขตเทศบาล
                    1138515697 งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
                    1138515697 งานด้านก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง
                    1138515697 งานควบคุมพัสดุ งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๓ งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515662 งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ
                    1138515662 งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                    1138515662 งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
                    1138515662 งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
                    1138515662 งานดูแลบำรุงรักษาเรือนเพาะชำ พันธุ์ไม้ต่างๆ
                    1138515662 งานจัดทำประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธ์ุไม้ต่างๆ
                    1138515662 งานเพาะชำพันธ์ุกล้าไม้
                    1138515662 งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธ์ุไม้ต่างๆ
                    1138515662 งานให้คำปรึกษาแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
                    1138515662 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๔ งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639 งานกำจัดมูลฝอยและควบคุมสถานที่กำจัดมูลฝอย
                    1138515639 งานกำจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
                    1138515639 งานปฏิบัติงานกระบวนการเก็บเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องจักรโรงงาน รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
                    1138515639 งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
                    1138515639 งานควบคุมโรงงานและห้องทดลอง
                    1138515639 งานอาคารและสถานที่
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๕ งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดนำ้เสีย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515697 งานออกแบบระบบบำบัดนำ้เสียสำหรับอาคาร โรงงาน สถานประกอบการ ฯลฯ
                    1138515697 งานออกแบบก่อสร้างระบบการระบายนำ้ทั่วไป เช่น ท่อ ทาง รางระบายนำ้ฝน หรือน้ำทิ้ง
                    1138515697 งานควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดนำ้เสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดนำ้เสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานนำ้ทิ้งก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
                    1138515697 งานวิจัยและประเมินผลการจัดทำ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดนำ้เสีย ให้บริการข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผน การศึกษา วิเคราะห์ การเจริญเติบโตของประชากร จำนวนผู้ขอ
                       อนุญาตต่อท่อเชื่อม การจัดเก็บรายได้ รวมทั้งการติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงาน
                    1138515697 งานรับนำ้เสียจากอาคาร สถานประกอบการต่างๆ ในเขตควบคุมการบำบัดนำ้เสียเข้าระบบบำบัดนำ้เสีย
                    1138515697 งานตรวจสอบระบบบำบัดนำ้เสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยนำ้เสีย ทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ เช่น ทะเล คู คลอง ที่สาธารณะ รวมทั้งการปล่อยนำ้ทิ้งลงท่อ
                       สาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาต
                    1138515697 งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมนำ้เสียหรือนำ้ทิ้ง การตรวจสอบเอกสารรวมทั้งการสำรวจทำผังแนวท่อและประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
                    1138515697 งานประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมนำ้เสีย นำ้ทิ้ง รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ขออนุญาตต่อต่อเชื่อม
                    1138515697 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องยนต์ เครื่องจักรกล  อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบการบำบัดนำ้เสีย
                    1138515697 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สถานที่โรงบำบัดนำ้เสีย ท่อนำ้เสีย ท่อระบายน้ำ น้ำฝน ท่อระบายนำ้โสโครก และท่อนำ้ทิ้ง
                    1138515697 งานดูแลรักษาความสะอาดบ่อบำบัดนำ้เสีย การทำความสะอาดล้างลอกท่อรางระบายนำ้เสีย นำ้ฝน หรือนำ้ทิ้ง
                    1138515697 งานตักขยะในบ่อสูบนำ้เสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
                    1138515697 งานตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพนำ้จากโรงบำบัดนำ้เสียและแหล่งนำ้ตามธรรมชาติและแหล่งนำ้ต่างๆ
                    1138515697 ควบคุมการเดินคลอรีนหลังจากบำบัดนำ้เสียจากโรงบำบัดนำ้เสียในนำ้เสียจากแหล่งอื่นๆ
                    1138515697 ควบคุมการใช้สารเคมีต่างๆ ในระบบบำบัดนำ้เสีย
                    1138515697 การควบคุมการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพนำ้เสีย นำ้ทิ้งจากสถานประกอบการของเอกชนในรายที่น่าสงสัยหรือประชาชนร้องขอ
                    1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๖ งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515756 งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    1138515756 งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    1138515756 งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
                    1138515756 งานควบคุมการใช้นำ้มันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
                    1138515756 งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                    1138515756 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    ๓.๑.๗ งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                    1138515639  ศึกษาปัญหาด้านการจราจรและขนส่ง วิเคราะห์ วิจัย วางแผนและจัดทำโครงการเสนอแนะการพัฒนาการขนส่งให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่
                    1138515639  ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผน
                    1138515639  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดเก็บสถิติข้อมูลการจราจรและขนส่ง สภาพและลักษณะการจราจรเพื่อประกอบการวางแผนจัดระเบียบจราจร และเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด
                    1138515639  การออกแบบรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ การออกแบบการจราจร เช่น การขยาย การเชื่อมทาง การขยายทางร่วม ทางแยก การปิดเปิดเกาะกลางถนน การเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ 
                    1138515639 การกำหนดมาตรฐานเพื่อจัดและควบคุมระบบการคมนาคมและขนส่งทางบกและทางนำ้ การควบคุมการจอดรถยนต์
                    1138515639 การเสนอแนะมาตรฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมในการก่อสร้างและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจร
                    1138515639 การวิเคราะห์ วางแผนด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการจราจร การเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรอันได้แก่ การเดินรถทางเดียว การห้ามจอดรถ การปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
                    1138515639 การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ วิจัยการจราจร มาดำเนินการร่วมกันอันจะเน้นการวางระบบการจราจร และแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่
                    1138515639 การวางแผนและออกแบบด้านสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การควบคุมสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร การติดตั้งบำรุงรักษาและซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
                    1138515639 การซ่อมบำรุงรักษา จัดทำและติดตั้งเครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์ถนน ได้แก่ ป้ายเครื่องหมายจราจร เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ของทางและอุปกรณ์ถนนที่เป็นเครื่องสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่ประชาชน
                    1138515639 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

  375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4