Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

                    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
              โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย
                    ๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
              ๒. ฝ่ายอำนวยการ        
              ๓. ฝ่ายปกครอง        
  
๑. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ

          ๑.๑ งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              1138515639 งานสารบรรณของเทศบาล
              1138515639 ทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกของเทศบาล
              1138515639 การดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกใน
                     ด้านต่างๆ
              1138515639 การสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่างๆของทางราชการ
              1138515639 การตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
              1138515639 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
              1138515639 งานเกี่ยวกับการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
              1138515639 การแจ้งมติการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ให้กอง/สำนัก ต่างๆทราบ
              1138515639 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๒ งานกิจการสภาเทศบาล มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              1138515639 งานการประชุมสภาเทศบาลเมืองนราธิวาสและคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
              1138515639 งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาและคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
              1138515639 งานกฎหมายและระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
              1138515639 งานกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
              1138515639 งานติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส และคณะกรรมการสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
              1138515639 งานทะเบียนประวัติสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
              1138515639 งานสิทธิและสวัสดิการของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนราธิวาส
              1138515639 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

          ๑.๓ งานกิจการขนส่ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อย ของช่องจอดรถรับ-ส่ง ผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ลาดจอดรถ
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ลานจอดรถ
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบ และความเรียบร้อยของพื้นที่จำหน่ายตั่วโดยสาร
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบการจราจรภายในสถานี
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลการเดินทาง
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลจัดระเบียบและความเรียบร้อยในการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
              1138515639 ควบคุม กำกับดูแลการเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
              1138515639 หน้าที่อื่นๆ ตาที่ได้รับมอบหมาย

๒. ฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเจ้าหน้าที่และงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

          ๒.๑ งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

          1138515697 การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          1138515697 การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย และการเลื่อนระดับ
          1138515697 การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก
          1138515697 ทะเบียนประวัติของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          1138515697 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
          1138515697 การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรกำลัง
          1138515697 การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ ฯลฯ
          1138515697 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
          1138515697 สวัสดิการพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
          1138515697 การลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
          1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

        ๒.๒ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1138515697 งานส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
          1138515697 งานควบคุมกิจการการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
          1138515697 งานประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
          1138515697 งานศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
          1138515697 งานกำหนดมาตรฐานกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผน
          1138515697 งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบและงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน

       ๓.๑  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1138515639  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
          1138515639  งานป้องกันแลระงับอัคคีภัย
          1138515639  การวิเคราะห์และพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย
          1138515639  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทา และระงับสาธารณภัยต่างๆ
          1138515639  การจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          1138515639  ฝึกซ้อม และดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
          1138515639  งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร และการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
          1138515639  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
          1138515639  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๓.๒  งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1138515639  ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
          1138515639  ควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          1138515639  ศึกษาและวิเคราะห์ข่าว เพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
          1138515639  ประสานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
          1138515639  งานมวลชนต่างๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
          1138515639  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๓.๓  งานทะเบียนราษฏรและบัตรประจำตัวประชาชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
          1138515639  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร การจัดทำทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่
          1138515639  งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง เกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง บัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
          1138515639  งานตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
          1138515639  การพิจารณาอนุญาตการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนและการออกใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน
          1138515639  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4375326vezfc6pbq4