Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

complaint center

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    1.1 ร้องเรียนด้วยตนเอง
    1.2 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลเมืองนราธิวาส
    1.3 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 073-511048 , 073516175
    1.4 ร้องเรียนทาง FACEBOOK
    1.5 ร้องเรียนทาง Line (ศูนย์รับฟังปัญหา)

2. ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

3. แจ้งผลให้ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองนราธิวาสทราบ ภายใน 15 วัน
    3.1 ยุติ --> ยุติเรื่องและแจ้งผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ
    3.2 ไม่ยุติ --> ไม่ยุติแจ้งเรื่องผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์ทราบ

4. สิ้นสุดการดำเนินการและรายงานผลให้จังหวัดทราบ