Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

318443wtkune2uerขั้นตอนการให้บริการ318443wtkune2uer

born 
          เมื่อมีเด็กเกิดใหม่ ให้เจ้าบ้านหรือบิดามารดา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิด
หลักฐานที่นำไปแสดง
          1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน บิดามารดา หรือผู้แจ้ง
          2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          3. หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล

die
          เมื่อมีคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน หรือผู้รับมอบหมายจากเจ้าบ้าน หรือ ผู้พบศพเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ที่มีคนตายภายใน 24 ชั่วโมง
หลักฐานที่นำไปแสดง
          1. หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี) 
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ตาย
          3. บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้แจ้งและของเจ้าของบ้าน
          4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน

moving-out
ให้นำหลักฐานดังต่อไปดังต่อไปนี้ไปแสดง
          1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
          2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
          3. บัตรประจำตัวของผู้ที่เจ้าบ้านมอบหมาย
          4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
          5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 โดยให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน

moving a
 ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้ไปแสดง
           1. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
           2. บัตรประจำประชาชนของเจ้าบ้าน
           3. บัตรประจำตัวของผู้ทีเจ้าบ้านมอบหมาย
           4. หนังสือมอบหมายจากเจ้าบ้าน (ถ้ามี)
           5. ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ (ท.ร.6) ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 โดยให้เจ้าบ้านแจ้งย้ายเข้าภายใน 15 วัน

relocation
หลักฐานที่นำไปแสดง
          1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบ้านที่จะย้ายเข้า
          2. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่จะย้ายเข้า
          3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งย้ายเข้า
          4. ผู้แจ้งย้ายเข้ายื่นคำร้องด้วยตนเอง
          5. กรณีเจ้าบ้านหรือผู้แจ้งย้ายปลายทางไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบหมายกันได้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้แจ้งย้ายเข้า

ID card
          การขอมีบัตรครั้งแรก ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่วันอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ นำหลักฐานไปแสดง ดังนี้
          1. สูติบัตร
          2. สำเนาทะเบียนบ้าน
          บัตรเดิมหมดอายุ หลักฐานที่นำไปแสดง คือ
          1. บัตรเดิมที่หมดอายุ
          2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          บัตรหาย ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่บัตรเดิมหาย หลักฐานที่นำไปแสดง คือ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล หรือทั้งสองกรณี ต้องยื่นคำขอมีบัตรภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล นำหลักฐานที่นำไปแสดง คือ
          1. บัตรเดิม
          2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
          3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
          บัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอภายใน 60 วัน นับแต่บัตรเดิมชำรุด นำหลักฐานไปแสดง คือ
          1. บัตรเดิมซึ่งชำรุด
          2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 

การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การทะเบียนราษฏร พ.ศ 2551

1.

การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียน ตามมาตรา 6

ฉบับละ 10 บาท

2.

การขอคัดสำเนา หรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนประวัติราษฏรตามมาตรา 14(1)

ฉบับละ 20 บาท

3.

การแจ้งการเกิดต่างท้องที่ตามมาตรา 18 วรรคสาม การแจ้งการตายต่างท้องที่ตามมาตรา 21 วรรคสี่ การแจ้งการย้ายที่อยู่ปลายทางตามมาตรา 30 วรรคสอง หรือ การแจ้งการย้ายที่อยู่ต่างท้องที่ตามมาตรา 30 วรรคสี่

ฉบับละ 20 บาท

4.

การขอรับสำเนาทะเบียนบ้านตามมาตรา 39 วรรคสอง

ฉบับละ 20 บาท