Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Narathiwat Municipality
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
 

 

 ปลดเมย 1 Fotor 
นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์
ปลัดเทศบาล

 

 

องปลัด

 

 

33 Fotorนางนิรอบียะห์ กอบวิทยา
องปลัด
bussaba
นางบุษบา ทิพย์เหรียญ
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

tanin Fotor
นายธานินทร์ คงนวล
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
DSC ระดบ-8-1-copy
นางสุชีพ เกื้อกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
sakrin Fotor
นายศักรินทร์  ทองจินดา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 

(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม